Lundapsykologerna är en ideell förening som samlar över 400 studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Alla psykologstudenter är välkomna att delta på Lundapsykologernas aktiviteter och evenemang. Föreningen består av en styrelse och fyra utskott; nätverksutskottet, trivselutskottet, PR-utskottet och utbildningsutskottet. I styrelsen sitter ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt ordförande för respektive utskott.


I styrelsen tar ledamöterna beslut om frågor som rör föreningen. Aktuella frågor och projekt diskuteras samtidigt som styrelsen håller kontakt med psykologprogrammets ledning och andra organisationer. Arbetet går ut på att föra fram, stödja och utveckla psykologstudenternas intresseområden.


Stormötet är Lundapsykologernas högst beslutande organ och äger rum en gång per termin. Nya styrelseledamöter väljs in, gamla tackas av och viktiga beslut gällande föreningen fattas.


Nätverkskartan nedan visar hur du som psykologstudent kan engagera dig i de olika föreningarna kring psykologprogrammet och hur allt hänger ihop. 


Utskotten riktar sig till den som är nyfiken på ett visst ämne som rör utbildningen, rollen som framtida psykolog eller livet som psykologstudent.


Utbildningsutskottet arbetar utbildningskompletterande. Föreläsningar, workshops och bokcirklar är populära inslag i utskottets arbete. Kontakta ordförande på utbildning@lundapsykologerna.se


Nätverksutskottet fungerar som en länk mellan studenter och yrkeslivet. Föreläsningar med yrkesverksamma psykologer, studiebesök och sponsring av resekostnader till den årliga psykologstudentkongressen PS är en del av utskottets återkommande och uppskattade arbete. Kontakta ordförande på natverk@lundapsykologerna.se


Trivselutskottet erbjuder studiesociala aktiviteter och möjligheter att skapa kontakter över terminsgränserna. Sittningar på nationer, grillkvällar och fester är några av utskottets eftertraktade evenemang. Utöver detta hjälper trivselutskottet faddrarna att anordna anknytningen, novischernas nollning. Kontakta ordförande på trivsel@lundapsykologerna.se


PR-utskottet finns till för studenter som är intresserade av marknadsföring, grafisk design och sociala medier. Utskottet ser till att Lundapsykologerna syns bland studenterna såväl på sociala medier som runt om i Paradiset. Kontakta ordförande på pr@lundapsykologerna.se

!

För att bli aktiv medlem och engagera sig i Lundapsykologerna krävs det bara att man dyker upp på stormöte, lunchmöte med något utskott eller annan aktivitet som Lundapsykologerna anordnar. Alla som deltagit vid minst två aktiviteter räknas som aktiva medlemmar. Vid aktivt arbete i utskott utfärdas intyg på begäran.

Medlem blir du genom appen Hitract (som man kan ladda ned via Google Play

och App Store). Lundapsykologernas sida hittar man via denna länk:

https://hitract.se/hitclub/1406